Sunday, May 24th

Last update06:26:21 PM GMT

روم میں پاکستانی ایسوسی ایشن کا انعقاد

روم۔ 24 نومبر 2012 ۔۔۔ روم میں ایک پاکستانی کلچرل ایسوسی ایشن کا انعقاد کیا گیا ہے ۔ اس ایسوسی ایشن کا نام نئے تغیرات یا نئی ثقافتیں ہے ۔ ایسوسی ایشن برصغیر کے کلچر اور بالخصوص پاکستانی کلچر کے متعارف کروانے کے لیے اپنی سرگرمیاں انجام دے گی ۔ اٹالین زبان میں اس ایسوسی ایشن کا نام Nuove Diversità Onlusہے ۔ ایسوسی ایشن اب تک مختلف کانفرنسیں کروا چکی ہے ، جس میں سب سے زیادہ اہم ڈاکٹر زاکر نائیک کی روم میں کانفرنس تھی ۔ اسکے علاوہ یہ ایسوسی ایشن روم کی برصغیر کی عورتوں کو اٹالین زبان سکھانے کے لیے ایک پراجیکٹ پر کام کر چکی ہے ، جو کہ کمونے دی روما یا روم ایسوسی ایشن کی جانب سے فنانس کیا گیا تھا ۔ پاکستانی ایسوسی ایشن اب مشہور اٹالین Cidis Onlusکے ساتھ ملکر ایک نئے پراجیکٹ پر کام کر رہی ہے ، جس کے تحت روم میں موجود غیر ملکیوں کو انٹیگریشن کی طرف مائل کیا جائے گا ۔ پاکستانی ایسوسی ایشن روم میں موجود تمام حلقوں کے انسٹی ٹیوشن کے ساتھ ملکر کام کرے گی ۔ ویٹیکن، ایمبیساں، کمونا، وزارتیں ، ریجن اور یورپین یونین کے دفتر کے ساتھ ملکر پراجیکٹ بنائے جائیں گے ۔ ایسوسی ایشن کے ممبران میں پاکستانی اور اٹالین سول سوسائٹی کے افراد موجود ہیں ۔ حال ہی میں ایسوسی ایشن نے روم یونیورسٹی کے ساتھ ملکر ماڈرن اسلام پر بھی ایک کنونشن کروایا ہے ، جو کہ انتہائی کامیاب رہا ہے ۔ مستقبل میں یہ ایسوسی ایشن پاکستانی ادب کے پرچار کے لیے بھی پاکستان اکیڈمی اسلام آباد کے ساتھ ملکر بھی منصوبہ بندی کرے گی ۔ اس سلسلے میں اکیڈمی کے صدر مظہرالاسلام کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے ۔ وہ پاکستانی جوکہ ایسوسی ایشن بنانے کے خواہش مند ہیں وہ ایسوسی ایشن کے منشور کو استعمال کرسکتے ہیں ۔ انہیں صرف نام بدلنے ہونگے اور نوٹری پبلک کے ہاں اندراج کروانا ہوگا ۔ اسکے بعد Onlus کا اندراج اٹالین دفتر Agenzia Delle Entrate میں کیا جائے گا ۔ اٹلی میں لیگل  پاکستانیوں کی  تعداد 90 ہزار سے زیادہ ہوگئی ہے اور اب تک ہماری کلچرل ایسوسی ایشن بہت کم ہیں ، موجودہ ایسوسی ایشنیں صرف مسجد بنانے کے لیے عمل میں آتی ہیں ، جنہیں کلچرل سنٹر کا نام دیا جاتا ہے ۔ اب وقت آگیا ہے کہ ہماری کمونٹی انٹیگریشن کے لیے اپنا کردار ادا کرے ۔

Allegato "A" al n.                     di Repertorio

STATUTO

dell'Associazione culturale "Nuove Diversità - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve "Associazione Nuove Diversità ONLUS"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART.1- E' costituita un'Associazione culturale denominata "Nuove Diversità - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve "Associazione Nuove Diversità ONLUS"

Essa ha sede in Roma via Santa Maria Goretti n.54.

ART.2- L'Associazione ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Essa è apolitica, aconfessionale, non ha fini di lucro.

Essa si propone:

A) di operare nel campo dell’educazione interculturale con particolare riguardo alla promozione della cultura indo-pakistana;

B)Educare alla pace e alla convivenza interculturale e favorire un approccio costruttivo nella gestione dei conflitti;

C)perseguire finalità di solidarietà ed integrazione sociale, con programmi che diano ai partecipanti la possibilità di ampliare i propri orizzonti culturali volti alla conoscenza di sistemi socio-culturali diversi dal proprio;

D)promuovere la mediazione linguistico-culturale, nonché  tutelare l’identità culturale degli stranieri e dei  figli e figlie  degli immigrati o rifugiati, nati in Italia o arrivati da minorenni;

E)promuovere i diritti umani;

F) di essere luogo di comunicazione, solidarietà e iniziativa tra cittadini per far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare i pregiudizi, la violenza e la discriminazione nei confronti degli stranieri.

Ha, inoltre, il fine di essere luogo di solidarietà e sostegno per tutte le persone in disagio sociale e in difficoltà;

G)    altresì il fine di favorire e  tutelare le donne e i minori che maggiormente corrono rischi di emarginazione sociale e disagio culturale

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione si propone di riunire le migliori risorse organizzative e culturali, nazionali ed internazionali, con l’intento di attuare progetti fondamentali, quali:

-percorsi di istruzione e formazione;

-promuove incontri e seminari nelle scuole per insegnanti elementari, medie e superiori;

-organizza corsi per avviare un processo di prevenzione al fine di costruire una cultura della convivenza interculturale fra i più giovani;

-promuove incontri e seminari informativi indirizzati a tutti i soggetti interessati a tutelare

-collaborazioni con autorità, istituzioni, enti ed associazioni rivolte alla risoluzione dei problemi determinati dalle differenze culturali;

- attività di studio e di ricerca, anche attraverso il sostegno ad altri Enti, raccolta di dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività delle associate;

-iniziative editoriali ed eventi culturali;

-svolgere attività di consulenza e assistenza legale a favore degli associati e di tutte le persone in disagio sociale o comunque in difficoltà, compreso l’intervento processuale in ogni forma ammessa;

- scambi culturali in ambito comunitario ed internazionale;

- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati, anche mediante:

- associazione con parti terze;

- partecipazione a bandi relativi all’erogazione di finanziamenti volti al perseguimento dell’oggetto sociale da chiunque emanati: comunità economica europea, stato italiano od europeo, regioni, province, comuni, enti privati, pubblici e di natura mista;

- ricerca fondi e contributi presso persone fisiche, istituzioni pubbliche, persone giuridiche ed enti di governo trasnazionale, nazionale e locale, oltre che Fondazioni ed ONLUS.

E’ fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART.3- Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;

- dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.4 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

ART.5- Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART.6 - I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART.7- La qualità di socio si perde per morte, recesso e per morosità e indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

AMMINISTRAZIONE

ART.8- L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci i quali durano in carico fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o morte di un consigliere, alla prima riunione il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART.9- Il consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Le cariche sono gratuite.

ART.10- Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e in ogni modo una volta l'anno per la redazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la determinazione dell'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.11 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART.12 - Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo la ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

ART.13- I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'udienza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci ai sensi dell'art.20 secondo comma C.C.

L'Assemblea può essere convocata, anche fuori della sede sociale.

ART.14- L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ART.15- Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare in essa tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito alla responsabilità di consiglieri.

ART.16- L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente  e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART.17- Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 C.C..

SCIOGLIMENTO

ART.18 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com